service

خدمات ما

خرید و فروش نقدی ارز و مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارائه ی خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.